Admitere Licenţă

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ”Cristofor Simonescu” organizează cursuri cu frecvență în limba română la ciclul de licență în trei domenii acreditate): Inginerie Chimică, Ingineria Mediului şi Inginerie şi Management, care includ un total de nouă programe de studii (prezentarea programelor de studiu).

 

 
   

Sesiunea 2017

Conform H.G. 140/2017, cifra de școlarizare pentru anul universitar 2017/2018 este:

Ciclul universitar de LICENŢĂ*
durata studiilor: 4 ani (8 semestre, 240 credite)
Domeniul de licență
Nr. locuri la buget
Nr. locuri la taxă**
INGINERIE CHIMICĂ 93 30
INGINERIA MEDIULUI 38 15
INGINERIE ŞI MANAGEMENT 20 5

Pentru candidații din Republica Moldova, pentru candidații de etnie romă, pentru candidații UE și non-UE informațiile privind numărul de locuri și procedura de admitere sunt afișate pe pagina web a universității la Admitere Licență
*informaţii despre domenii şi programele de studiu sunt prezentate la secţiunea STUDII-LICENŢĂ pe pagina web a facultăţii
** Cuantumul taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2017/2018 este de 2500 RON / an universitar.
***  Numărul de locuri este posibil să fie suplimentat prin decizia Senatului Universității.

 

Calendarul admiterii la studiile universitare de licenţă


 sesiunea I - iulie 2017
  

Înscriere: 10 - 28 iulie 2017 *
Afișarea rezultatelor preliminare: 29 iulie 2017

Termen limită completare dosar cu acte în original: 7 septembrie 2017**
Afișare rezultat final admitere: 8 septembrie 2017

sesiunea a II-a - septembrie 2017 (pentru locurile rămase neocupate după prima sesiune de admitere)

Înscriere: 11 – 15 septembrie 2017
Afișarea rezultatelor preliminare: 16 septembrie 2017

Termen limită completare dosar cu acte în original: 18 septembrie 2017 

Rezultate finale: 19 septembrie 2017


Înscrierile se fac în urmatoarele locaţii:
         *  în sediul Facultaţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ”Cristofor Simonescu”,
               în sala Orizont (parter)
(Str. Prof. dr. doc. D. Mangeron nr. 73 - Iaşi)
               Program înscrieri: Luni - Vineri: 9:00 - 15:00 ; Sâmbăta: 9:00 - 12:00.

       * în clădirea Universităţii "Al.I.Cuza" din Iaşi (în Copou), în Sala Paşilor Pierduţi - intrarea de sus.
             Bulevardul Carol I nr. 11 Iaşi. (doar în perioada 17 - 21 iulie 2017)
          Program înscrieri: Luni-Vineri: 10:00 - 14:00

**Completarea dosarelor de concurs cu actele în original se face doar în perioada: 29 august - 7 septembrie 2017, orele 10:00 - 12:00, la secretariatul facultății.

 

CONCURS PE BAZĂ DE DOSAR
Media de admitere (MA) este egală cu media obţinută la examenul de bacalaureat (MBac) :
MA = MBac
Admiterea candidaţilor se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul (pe domeniu si specializare). Conform hotărârii Biroului Consiliului Facultăţii din data de 24.04.2013, opţiunea are prioritate în faţa mediei.
Pentru medii egale la bacalaureat, departajarea se face după:
1. Nota la bacalaureat la disciplina limba română (proba scrisă)
2. Nota la bacalaureat la disciplina obligatorie a profilului (proba scrisă)
3. Nota la bacalaureat la disciplina la alegere (proba scrisă)
Candidaţii declaraţi admiși la unul sau mai multe domenii din Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ”Cristofor Simonescu” au obligaţia să-și precizeze opţiunea pentru un singur domeniu, conform calendarului stabilit de facultate. Candidaţii declaraţi admiși pe locurile subvenţionate de la buget (fără taxă) au obligaţia de a depune, conform calendarului stabilit de facultate, dosarul cu actele în original.
Admiși fără concurs premianți ai olimpiadelor naționale sau internaționale de Chimie, Fizică, Matematică, Informatică, Științele Pământului, Bilogie, Geografie, Economie.

 

Taxa de înscriere: 100 RON
Taxa se achită la casieria facultăţii sau la comisia de admitere.

Acte necesare pentru înscriere

- fişa de înscriere tip care se completează on-line (https://www.admitere2017.tuiasi.ro/septembrie/index.php) sau la sediul facultății, este listată de către comisia de înscriere și apoi semnată de către candidat la depunerea dosarului de concurs. ATENŢIE! Simpla completare on-line a fişei nu asigură înscrierea la concursul de admitere. Pentru finalizarea înscrierii este necesară depunerea dosarului complet la sediul facultăţii;
- diploma de bacalaureat sau adeverinţă* sau diploma echivalentă cu aceasta (în original sau în copie conformă cu originalul) și foaia matricolă - anexă la diploma de bacalaureat (în original sau în copie conformă cu originalul);
- certificatul de naştere, în copie conformă cu originalul;
- dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie conformă cu originalul (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
- adeverinţă medicală în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecto contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va aduce avizul psihologului/ psihiatrului că poate urma forma respectivă de studii;
- adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare); - diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta/ diploma de absolvire, în original sau copie conformă cu originalul (pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare);
- 2 fotografii color, 3 x 4 cm;
- copie simplă dupa cartea de identitate;
- chitanţă eliberată de casieria facultăţii care să ateste achitarea taxei de înscriere la concursul de admitere în valoare de 100 RON sau acte** care să permită scutirea de la plata taxei;
- alte documente stabilite de Comisia de admitere pe facultate (de exemplu foaia matricolă, anexă la diploma de bacalaureat).

* Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2017 sau în sesiunea august-septembrie 2017 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunile de admitere imediat urmatoare, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu, în care se menţionează media obţinută la examenul de bacalaureat. Diploma de bacalaureat sau adeverinţa şi foaia matricolă vor fi depuse în original la dosarul de admitere după eliberare, dar nu mai târziu de strong> termenul limită pentru depunerea actelor în original. În cazul în care candidatul nu depune originalele diplomei de bacalaureat sau ale adeverinţei şi ale foii matricole în termenul menţionat, acesta este exclus de pe lista candidaţilor admişi pe locurile finanţate de la buget.
** Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la concursul de admitere candidații care au depus actele în original și au obținut premiu sau mențiune la Concursului "Academician Cristofor Simionescu" sau Concursul ”High School Science Projects”, copiii personalului didactic în activitate; copiii orfani de ambii părinţi; candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial; copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată în cadrul unei instituţii de învăţământ superior. Comisia de admitere pe facultate aprobă scutirea de plata taxei de înscriere pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi.

 

Pentru absolvenți studiilor universitare de scurtă durată care doresc înmatricularea la continuare de studii, aceștia se vor adresa comisiei de admitere conform calendarului afișat mai sus; media de admitere este egală cu media de finalizare a studiilor de scurtă durată.

Pentru informaţii suplimentare puteţi consulta şi procedura de: Organizarea şi desfăşurarea admiterii la studiile universitare de licenta (TUIASI-POB-09) (versiunea actualizată a procedurii se găseşte în CEAC-Manualul procedurilor pe pagina universităţii).

Pentru candidaţii din Republica Moldova, înformaţiile cu privire la perioada de înscriere şi actele necesare se găsesc pe pagina universităţii.

Ghidul Studentului la Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi 2013-2014