Admitere Studii Universitare de Master

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ”Cristofor Simonescu” are în oferta educaţională pentru anul universitar 2018-2019 două forme de desfăşurare a studiilor de master: învăţământ la ZI (7 specializări) şi învâţământ cu Frecvenţă Redusă (IFR) (1 specializare organizată de Departamentul de Învăţământ Deschis la Distanţă InterMEDIU). Admiterea la forma învăţământ IFR se efectuează separat de cea efectuată la forma învăţământ ZI.

Oferta educaţională

Ciclul universitar de MASTER*
durata studiilor: 2 ani (4 semestre, 120 credite)
Domeniul de master Denumirea programului universitar de master cf. H.G. 158/2018 Forma de înv. Locuri buget Nr. locuri taxă*** Total nr. locuri
Nr. total locuri buget din care pentru domenii prioritare din care pentru romi
Inginerie Chimică Produse farmaceutice și cosmetice IF 25 5 0 10 35
Ingineria procedeelor nepoluante IF 20 5 0 10 30
Controlul și procesarea alimentelor IF 20 5 0 10 30
Biomateriale polimerice și bioresurse IF 20 5 0 10 30
Ingineria Mediului Managementul mediului IF 35 5 0 10 45
Managementul mediului - IFR** IFR 0 0 0 20 20
Managementul, tratarea și valorificarea deșeurilor IF 20 4 1 10 30
Managementul mediului și energie durabilă / Environmental management and sustainable energy IF 15 5 0 10 25
total facultate 155 34 1 90 245

  Locuri pentru ROMÂNI DE PRETUTINDENI: 2 locuri cu bursă și 6 locuri fără bursă.

Pentru candidații din Republica Moldova, pentru candidații UE și non-UE mai multe informații privind numărul de locuri și procedura de admitere sunt afișate pe pagina web a universității la Admitere Master 
*informaţii despre domenii şi specializări sunt prezentate la secţiunea STUDII-MASTER pe pagina web a facultăţii
** Masterul MM-IFR va funcţiona doar dacă are minim 20 de înscrişi, taxa de școlarizare este de 2500 RON/ an.
*** Cuantumul taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2018/2019 este de 3000 RON / an universitar.

**** Numărul de locuri este posibil să fie suplimentat prin decizia Senatului Universității.


Calendarul admiterii la studiile universitare de master

-->

 sesiunea I - iulie 2018
  

Înscriere: 9 - 27 iulie 2018 *
Verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu: 9 - 27 iulie 2018
Proba eliminatorie de limba engleza (numai pentru EMSE): 27 iulie 2018, ora 15:00

Afişarea rezultatelor preliminare: 28 iulie 2018
Afișarea rezultatelor după contestații: 29 iulie 2018
Termen limită completare dosar cu acte în original: 6 septembrie 2018 **
Afișarea rezultatelor finale pentru sesiunea iulie 2018: 7 septembrie 2018

sesiunea a II-a - septembrie 2018
(pentru locurile rămase neocupate după prima sesiune de admitere)
Înscriere: 10 – 15 septembrie 2018 *
Verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu: 10 - 15 septembrie 2018
Proba eliminatorie de limba engleza (numai pentru EMSE): 15 septembrie 2018, ora 12:00

Afişarea rezultatelor preliminare: 16 septembrie 2018
Afișarea rezultatelor după contestații: 17 septembrie 2018
Termen limită completare dosar cu acte în original: 20 septembrie 2018 

Rezultate finale: 22 septembrie 2018


Înscrierile se fac în urmatoarele locaţii:
          în sediul Facultaţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ”Cristofor Simionescu”,
               în sala Orizont (parter)
(Str. Prof. dr. doc. D. Mangeron nr. 73 - Iaşi)
               Program înscrieri: Luni - Vineri: 9:00 - 15:00; Sâmbăta: 9:00 - 12:00.

          * în clădirea Universităţii "Al.I.Cuza" din Iaşi (în Copou), în Sala Paşilor Pierduţi -
              intrarea de sus.
             Bulevardul Carol I nr. 11 Iaşi.  (doar în perioada  13 - 21 iulie 2018)
             Program înscrieri: Luni-Vineri: 10:00 - 14:00; Sâmbăta: 10:00 - 12:00.

Verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu se va susține la sediul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului, zilnic, în intervalele orare: 14:00 - 15:00 (Luni - Vineri) și 11:00 - 12:00 (Sâmbăta)

**Completarea dosarelor de concurs cu actele în original se face în perioada: 3 - 6 septembrie 2018, orele 9:00 - 14:00, la secretariatul facultății.


METODA DE SELECȚIE
Media generală de admitere (MA) se stabileşte astfel:
MA = 0,7 MF + 0,3 MC
unde:
MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare ciclul I (licenţă)
MC = media la verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu. Tematica pentru domeniile de studii IC și IM.
Admiterea se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere în ordinea opţiunilor depuse la înscriere, în limita numărului de locuri pe fiecare specializare pentru care se organizează concursul.

Candidaţii declaraţi admişi la una sau mai multe specializări de masterat din Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ”Cristofor Simonescu” au obligaţia să-şi precizeze opţiunea pentru o singură specializare, conform calendarului stabilit de facultate.
Candidaţii declaraţi admişi pe locurile subvenţionate de la buget (fără taxă) au obligaţia de a depune, conform calendarului stabilit de facultate, dosarul cu actele în original.

La admiterea la studiile universitare de masterat, în caz de medii egale la examenul de finalizare a studiilor universitare, departajarea candidaților se va face după nota obținută la susținerea lucrării de licență/diplomă.

 

Taxa de înscriere: 100 RON
Taxa se achită la casieria facultăţii sau la comisia de admitere.

Acte necesare pentru înscriere
Pentru înscrierea la concursul de admitere  în învăţământul universitar de master sunt necesare urmatoarele acte:
- cerere de înscriere (Formular F1 sau F2);
- diploma de bacalaureat sau echivalentă (în original sau în copie ”conform cu originalul”);
- diploma de finalizare a studiilor universitare de licență / studiilor universitare de lungă durată sau diplomă echivalentă şi foaia matricolă (în original sau în copie ”conform cu originalul”); Conform Hotărârii Biroului Senat al Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi din 13.07.2010, absolvenţii Facultăţilor particulare, acreditate de MECTS, se pot înscrie la concursul de admitere la studii universitare de Master la Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ”Cristofor Simonescu” pe baza DIPLOMEI DE LICENŢĂ în original având antetul ministerului).
- certificatul de naştere, în copie ”conform cu originalul”;
- copie după cartea de identitate;
- adeverinţă medicală în care trebuie să se specifice faptul că ”nu este în evidență cu boli psihice și infectio-contagioase”; dacă un candidat este în evidență cu boli psihice, va aduce avizul psihologului/psihiatrului că poate urma o formă de studii;
- dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbarii numelui, în copie ”conform cu originalul” (certificat de căsătorie, hotarâre judecătorească etc.);
- 2 fotografii color, 3 x 4 cm;
- dosar plic;
!! doar pentru candidaţii la masterul în limba engleză: Environmental Management and Sustainable Energy: Probă eliminatorie de limba engleză, notată cu admis/respins, se va susţine în data de 27 iulie 2018 ora 15:00 amfiteatrul CH III (sesiunea iulie 2018) și respectiv în data de 15 septembrie 2018, ora 12:00 amfiteatrul CH III (sesiunea septembrie 2018)
- alte documente stabilite de Comisia de admitere pe facultate.

Pentru mai multe informaţii consultaţi procedura de Organizarea şi desfăşurarea admiterii in ciclul de studii universitare de masterat (PO.DID.06) (si anexele A1, F1, F2, F3) (versiunea actualizată a procedurii se găseşte în CEAC-Manualul procedurilor pe pagina universităţii).

Admiterea candidaţilor din Republica Moldova: informatii referitoare la perioada de admitere, actele necesare si numarul de locuri se găsesc pe site-ul universității.