Admitere Doctorat 2017

Informaţiile cu privire la admitere (conducătorii de doctorat, actele necesare, tematica şi bibliografia, calendarul şi rezultatele) sunt afișate pe site-ul: Şcoala doctorală la Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi


Rezultate admitere - septembrie 2017

IMPORTANT:

1.  DOCTORATUL se organizează:
                    cu frecvență cu bursă - BUGET - pentru o perioada de 3 ani;
                    cu frecvență redusă și fără bursă - BUGET- pentru o perioada de 3 ani
                    cu frecvență cu TAXĂ - pentru o perioada de 3 ani;
        Doctoratul are doua componente:
                      Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate (anul I)
                      Programul de cercetare științifică (anul II și III)

2.  La doctorat se pot înscrie absolvenții studiilor universitare de licență non-Bologna - de lungă durată (cu sau fără absolvirea studiilor de master).

3. Absolvenții studiilor universitare de licență Bologna se pot înscrie la doctorat numai dacă au absolvit și studiile universitare de master.

4.  Dosarele de înscriere se depun la Rectoratul UTI, Departamentul Școli Doctorale (Corpul T, etajul 1).

 

Organizarea şi desfăşurarea Studiilor Universitare de Doctorat - ciclul III

Pentru mai multe informaţii consultaţi link-ul: Şcoala doctorală la Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi.

 

Consiliul Școlii Doctorale a Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ”Cristofor Simonescu”

             Prof.univ.dr.ing. Maria Gavrilescu       - Director
            Prof.univ.dr.ing. Silvia Curteanu           - Membru
            Prof.univ.dr.ing. Dan Sutiman               - Membru
            Cercet. Șt. Gr.I. Mariana Pinteală        - Membru
            Drd.ing. Andreea Florina Gîlcă            - Membru

 

Domenii şi conducători de doctorat

În cadrul Școlii Doctorale a Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ”Cristofor Simonescu” (SD-FICPM) doctoratul se desfășoară în prezent pe 4 domenii:

doctoratele fiind coordonate de 27 de conducători de doctorat.

 

Tabel locuri repartizate la doctorat - septembrie 2017

Domeniul de doctorat Conducător de doctorat Locuri alocate
Cu frecvență (cu bursă) Cu frecvență redusă
(fără bursă)
Cu taxă
Inginerie Chimică Prof. dr. ing. Dan Cașcaval 1 - 4
Prof. dr. ing. Gabriela Cârjă 1 -
Prof. dr. ing. Silvia Curteanu 1 1
Prof. dr. ing. Anca Galaction 1 -
Conf. dr. habil. ing. Maria Harja 1 1
Prof. dr. habil. ing. Gabriela Lisă 1 1
Prof. dr. ing. Teodor Măluțan 1 -
Prof. dr. ing. Ioan Mămăligă 1 -
Conf. dr. habil. ing. Daniela Șuteu 1 -
Chimie Prof. dr. ing. Geta David - 1 1
Prof. dr. ing. Nicolae Hurduc 1 -
Prof. dr. ing. Dan Scutaru - 1
Prof. dr. ing. Daniel Sutiman 1 1
Ingineria Mediului Prof. dr. habil.ing. Tiberiu Apostol - 1 3
Conf. dr. habil. chim. Laura Bulgariu 1 1
Prof. dr. ing. Maria Gavrilescu 1 -
Prof. dr. ing. Florica Manea - 1
Prof. dr. ing. Carmen Teodosiu 1 1
Prof. dr. habil. ing. Irina Volf 1 -
TOTAL 15 10 8

 

Etapele admiterii la doctorat:

            - testul la o limbă străină
            - colocviul de admitere la doctorat.

Testul la limba străină

Testul la limba străină se susține de către absolvenții Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) din promoțiile anterioare anului 2005 și de către absolvenții altor universități.

Testul se va susține la data de 22.09.2017, ora 10, la Catedra de Limbi Străine din Corpul CH (Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ”Cristofor Simonescu”), etaj 5.

Pentru susținerea testului se percepe o taxă în cuantum de:
- 80 lei pentru absolvenții TUIASI
- 100 lei pentru absolvenții altor universități
Taxa se va achita in contul RO44TREZ40620F330500XXXX4701606 (Beneficiar - Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iași; Obiectul plății - Taxă susținere test limbă straină). La susținerea testului candidații vor face dovada plății acestei taxe.  
Candidaților care plătesc taxa pentru susținerea testului la limba străină li se vor elibera certificate recunoscute la nivel național, valabile pentru o perioadă de 2 ani.
Absolvenții TUIASI, începând cu promoția 2005, pot solicita de la decanatul facultății absolvite o adeverință tip care să echivaleze testul la limba straină. Echivalarea este posibilă doar dacă absolvenții au promovat o limbă străină în perioada studiilor universitare de licență.
Detalii se găsesc și la adresa web: http://www.doctorat.tuiasi.ro/Htm/Admiterea_2017.htm 

 

Colocviul de admitere la doctorat

Admiterea la studiile universitare de doctorat se organizează și se desfășoară în conformitate cu prevederile Regulamentului SD_FICPM care respectă prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților de studii universitare de doctorat, COD REG.11, ale Procedurii de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul pentru studii universitare de doctorat COD PO.CSUD.02, ale unor Decizii ale CSUD, Rectorului Universității și Hotărâri ale Senatului în acest sens.

Admiterea la doctorat se organizează pentru domeniile de doctorat care activează în Școala doctorală, pentru numărul de locuri cu finanțare de la bugetul de stat și cu taxă, alocate prin Decizia Consiliului de Administraţie şi cu aprobarea Senatului Universităţii și repartizate conducătorilor de doctorat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată în Universitate sau în alte universități și care sunt afiliați SD-FICPM.

Admiterea la doctorat se realizează pe bază de concurs. Concursul de admitere la studiile universitare de doctorat se organizează în luna septembrie, la data propusă de Consiliul Şcolii Doctorale conform calendarului înaintat de CSUD și aprobată de Consiliul Facultății.

Colocviul de admitere la doctorat în cadrul Școlii Doctorale a Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului se va desfășura în data de miercuri, 27 septembrie 2017, orele 9, în Sala de Consiliu a Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului.

Admiterea la doctorat a românilor de pretutindeni și a romilor, precum și a altor categorii specifice de candidați menționate mai jos se realizează la nivelul Comisiei de admitere a CSUD, după criterii propuse de CSUD și aprobate de Consiliul de Administrație al Universității, prin Procedura de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul pentru studii universitare de doctorat.

Informații specifice privind admiterea la doctorat a diferitelor categorii de candidați precum:  
I - admiterea cetățenilor români, a cetățenilor din statele membre ale Uniunii Europene și statele aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene
II - admiterea cetățenilor români de etnie rromă
III - admiterea românilor de pretutindeni
IV - admiterea cetățenilor străini din state aflate in afara spațiului comunitar  

se pot găsi la adresa web: http://www.doctorat.tuiasi.ro/Htm/Admiterea_2017.htm

 

Componența comisiei pentru susținerea colocviului de admitere la doctorat, sesiunea septembrie 2017

                       1.   Prof.univ.dr.ing. Maria Gavrilescu    președinte
                       2.   Prof.univ.dr.ing. Silvia Curteanu       membru
                       3.   Prof.univ.dr.ing. Dan Scutaru            membru
                       4.   Prof.univ.dr.ing. Teodor Măluțan      membru

 

Componența comisiei pentru contestații - admitere doctorat, sesiunea septembrie 2017

                       1.   Prof.univ.dr.ing. Carmen Teodosiu
                       2.   Prof.univ.dr.ing. Ioan Mămăligă
                       3.   Prof.univ.dr.ing. Daniel Mircea Sutiman

 

Criteriile de selecție

În conformitate cu Regulamentul SD_FICPM, metoda de selecție pentru concursul de admitere este sub formă de colocviu – organizat ca probă orală, pe baza tematicii și a bibliografiei propuse de directorul SD, avizată de CSD și aprobată de Consiliul Facultății. Pentru fiecare candidat, fiecare din membrii comisiei de admitere apreciază, cu note de la 1 la 10, atât nivelul de cunoștințe asociat domeniului de doctorat conform tematicii domeniului și a bibliografiei recomandate, precum și capacitatea candidatului de a-și asuma inițiative teoretice, experimentale și metodologice.

Cerinţele minimale de performanţă pentru candidaţii la concursul de admitere la doctorat privesc următoarele aspecte:
- originalitatea şi claritatea obiectivelor temei de cercetare vizate,
- cunoștințe privind stadiul cercetărilor în domeniul tematicii alese,
- capacitatea de căutare și selecţie a celor mai relevante și recente surse bibliografice relevante pentru domeniul de cercetare ales,
- calitatea, corectitudinea şi claritatea prezentării,
- capacitatea de a răspunde la ȋntrebările comisiei, ȋn domeniul de cercetare propus.  

Media de concurs se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de admitere, cu două zecimale, fără rotunjire. Pentru ca un candidat să fie eligibil, media aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei de admitere trebuie să fie de minimum 7(șapte), conform Art. 4.5, paragraful i) din Regulamentul SD_FICPM și, respectiv ale  Art. 7 din Procedura de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul pentru studii universitare de doctorat.

Selecția candidaților la admiterea la doctorat se face în ordinea mediei obținute de candidați la concursul de admitere, în limita locurilor scoase la concurs, conform Art. 4.5, alineatul k,  din Regulamentul SD_FICPM, respectiv Art. 15, alineat (1) din Procedura de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul pentru studii universitare de doctorat.

Depunerea contestațiilor referitoare la rezultatele concursului de admitere se face în acord cu prevederile Art. 4.5, alineatul l,  din Regulamentul SD_FICPM, respectiv Art. 12, alineat (5) din Procedura de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul pentru studii universitare de doctorat.

Validarea și înmatricularea candidaților admiși, încheierea Contractului de studii universitare de doctorat se realizează conform prevederilor Art. 4.5, alineatul m,  din Regulamentul SD_FICPM, respectiv Art. 15, alineatele (2), (3), Art. 16,  din Procedura de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul pentru studii universitare de doctorat, precum și Art. 10 din Regulamentul privind organizarea și defășurarea activităților de studii universitare de doctorat.

  

Tematica și bibliografia pentru colocviul de admitere la doctorat, sesiunea septembrie 2017

Domeniul de doctorat Tematica și bibliografia
Inginerie chimică   Tematica:
1. Cataliza eterogenă
2. Ingineria proceselor fizice din industria chimică
3. Bioprocese și biomateriale

Bibliografie:
1.    E. Dumitriu, D. Lutic - Cataliza - o abordare generală, Editura VIE, Iasi, 2002, pg.80-210.
2.    R. Tudose - Ingineria proceselor fizice din industria chimică, Editura Academiei Române, București, 2000.
3.    D. Cașcaval, C. Oniscu - Inginerie biochimică și biotehnologie, vol. I+III, Editura Performantica, Iași, 2002, 2004.
4.    G. Carja, D. Mareci, M.I.Popa - Chimie fizică, Editura PIM, 2014
Chimie Tematica:
1. Compuși de coordinație
2. Conversia electrochimică a energiei
3. Compuși de incluziune, zeoliți, chimia membranelor
4. Biomateriale  

Bibliografie:
1.    Gh. Marcu - Chimia compușilor coordinativi, Editura Academiei Române, București, orice ediție.
2.    M.I. Popa, D. Mareci - Electrochimie și coroziune, Editura Politehnium, Iași, 2005.
3.    C. Luca, A. Popa, Gh. Mihăila – Compuși de incluziune, Editura Știintifică, București, 1992.
4.    V.-M. Gorduza, L. Tofan, D. Șuteu, E.-V. Gorduza - Biomateriale, biotehnologii, biocontrol, Editura Cermi, Iasi, 2002
Ingineria mediului   Tematica:
1. Epurarea apelor uzate
2. Managementul integrat al mediului și evaluări de mediu
3. Valorificarea și managementul deșeurilor

Bibliografie:
1.    K.L. Wang, T.E. Hung, H.H. Lo, C. Yapijakis (Eds.) - Handbook of Industrial Hazardous Wastes, vol.1 și 2., Marcel Dekker, New York, 2004.
2.    M. Macoveanu, Metode şi tehnici de evaluare a impactului ecologic, Editura EcoZone, Iaşi, 2006.
3.    C. Teodosiu, G. Barjoveanu, Managementul integrat al mediului, Ed. a III-a revizuită, Editura ECOZONE, 2011.
4.    M. Gavrilescu, Estimarea şi managementul riscului, Editura EcoZone, Iaşi, orice ediție.
5.    C. Teodosiu (Ed.), 2011, Managementul integrat al resurselor de apă la nivel de bazin hidrografic: instrumente informaționale și de comunicare, Editura Politehnium, Iași, 2011.

 

Anual, acordarea numarului de locuri la doctorat fiecărui conducător parcurge următorul algoritm: