Centrul de cercetare
Polimeri
(Acreditat CNCSIS certificat 23 CE / 7.VI.2003)
 
În cadrul Centrului de Excelenţă POLIMERI sunt abordate o serie de teme de cercetare incluse în cinci programe cu caracter interdisciplinar:
 • Biomateriale. Sisteme polimer – medicament cu eliberare controlată şi dirijată
 • Materiale polimerice multifuncţionale inteligente
 • Sisteme motile moleculare. Polimeri hibrizi şi organici cu aplicaţii în biologie, microelectronică (nanorobotică şi stocarea de energie/informaţii)
 • Compusi hetero-organici şi organici cu proprietăţi de cristal lichid
 • Modelare moleculară şi inteligenţă artificială
 
Consiliul de conducere:
Director
Director Executiv Compartiment Polimeri sintetici
Director Executiv Compartiment Polimeri naturali
Acad. prof.dr.ing. Bogdan C. Simionescu
Prof. dr. ing. Nicolae Hurduc
Prof. dr. ing. Dan Gavrilescu
   
Membrii centrului de cercetare
Cercetător principal I
(profesor)
Acad. prof.dr.ing. Bogdan C. Simionescu
Prof. dr. ing. Nicolae Hurduc
Prof. dr. ing. Dan Gavrilescu
Prof. dr. ing. Valentin Popa
Prof. dr. ing. Elena Bobu
Prof. dr. ing. Marcel Popa
Prof. dr. ing. Marcel Ionel Popa
Prof. dr. ing. Dan Scutaru
Prof. dr. ing. Teodor Măluţan
Prof. dr. ing. Constanţa Ibănescu
Cercetător principal II
(conferenţiar)
Conf. dr. chim. Camelia Mihăilescu
Conf. dr. ing. Gabriela Lisă
Conf. dr. ing. Stelian Maier
Cercetator principal III
(şef lucrări)
Ş.l. dr. ing. Florin Ciolacu
Ş.l. dr. ing. Corina Măluţan
Ş.l. dr. ing. Paul P. Obrocea
Ş.l. dr. ing. Irina Cârlescu

Ș.l.. dr. ing. Adrian Piuţel
Cercetător ştiintific
(asistent vechime >3ani)
Asist. dr. ing. Iulian Nor
Membrii temporari: Doctoranzi Program EURODOC:
Mihail Lupei
Simona Bistriceanu
Ioana-Petronela Bocancea
Ştefan-Lucian Gârneţ
Iulian Rotaru
Constantin-Cosmin Huzum
Andrei Roşu
Diana-Elena Stoica
Cristina-Mihaela Ignat
Mihaela Mândru


Doctoranzi Program BRAIN:
Anca Hainal
Ioana Ignat
Alina Stingu
Bogdan Tofanica
Alina Iosip
Gina Iftimie
Puiu Petrea
Dragos Iuganu
Gheorghe Simion
Simona Potorac
Ancuta Uliniuc
Silvia Grama
Anca Hodorog
Alina Luca
 
Centrul de Excelenţă POLIMERI deţine şi utilizează o serie de echipamente performante pentru sinteza şi caracterizarea materialelor polimerice, a căror achiziţie a fost posibilă datorită finanţării cu peste 1,5 milioane de euro prin granturi ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului:
 • RMN 400 MHz, Bruker. Spectrometrul RMN de tipul Bruker Avance III folosit pentru determinarea structurii monomerilor şi polimerilor în stare lichidă şi solidă; analiza biomaterialelor, fluidelor biologice şi alimentare; determinări de cinetică de reacţie; studiul incluziunii compuşilor biologic activi în ciclodextrine.
 • Reometrul Anton Parr Physica MCR 501 (prevăzut cu module tip celulă UV, SALS, reologie interfacială, microscopie optică, tribologie) care permite determinarea proprietăţilor reologice, fizice şi mecanice pentru toate tipurile de probe, de la lichide cu vâscozitate redusă până la solide.
 • Derivatograful Mettler Toledo 851e destinat studiilor de stabilitate termică a materialelor organice, macromoleculare şi anorganice
 • Calorimetrul cu scanare diferenţială Mettler Toledo DSC-1 ce determină conversia temperaturii şi a entalpiei pentru solide şi lichide prin măsurarea fluxului de căldură atât la probă cât şi la referinţă ca funcţie de timp şi temperatură
 • Reţea cu server şi 6 computere şi soft specializat Materials Studio 4.0 - ACCELRYS adecvată desfăşurării aplicaţiilor pentru investigarea sistemelor biologice, precum şi studiilor de modelare şi simulare a proprietăţilor polimerilor şi materialelor.
 • Microscop optic în lumină polarizată – Axioskop 40 A Pol – Carl Zeiss, ce permite studiul tranziţiilor de fază şi examinarea filmelor de polimeri, fibrelor, secţiunilor în roci, a biocristalelor
 • Goniometru Kruss ce efectuează măsurători ale valorii unghiurilor de contact şi tensiunii superficiale.
 • Spectrofluorimetru RF-5301 PC – Shimadzu – Japonia este un aparat digital cu o excelentă sensibilitate, controlat integral de microprocesor şi utilizat pentru identificarea moleculelor specifice dintr-un amestec complex.
 • Spectrofotometru UV-VIS 1700 Shimadzu – Japonia
 • aparat Spin Coating folosit pentru depunerea controlată a filmelor de grosimi nanometrice.
 • reactor MultiSynth Labstation (MILESTONE), prevăzut cu sisteme de lucru interschimbabile ceea ce face posibilă utilizarea lui atât ca reactor monopost cât şi ca reactor cu 6 fiole.
 • HPLC – Varian Aerograph compus din: pompă ternară HPLC, sistem de termostatare coloane, detector UV-VIS programabil, autosampler, staţie de prelucrare a datelor, accesorii.
 • Cromatograf pe gel permeabil (GPC) cu detector de difuzie a luminii pentru analiza maselor moleculare la polimeri, precum şi a distribuţiei acestora (indice de polidispersitate)
 
În cadrul Centrului de Excelenţă POLIMERI s-au stabilit numeroase relaţii de colaborare cu universităţi/centre de cercetare din întreaga lume. Dintre acestea pot fi menţionate:
 • Centrul de Cercetări Renault Technologie Roumanie DIMat-R
 • Commissariat a l’Energie Atomique, Paris, Franţa
 • OMV Refining & Marketing GmbH, Austria
 • The University of Queensland, School of Engineering, Australia
 • Universitatea Paris 6, Franţa
 • Ecole Politechnique Federale de Lausanne, Elveţia
 • Connecticut University, SUA
 • Pennsylvania University, SUA
 • Université de Pau et des Pays de l’Adour, Pau, Franţa
 
Activitatea de cercetare ştiinţifică derulată de colectivul Centrului de Excelenţă POLIMERI s-a concretizat prin publicarea în ultimii 5 ani a unui număr de peste 300 de articole în reviste internaţionale cotate ISI, 200 de articole în reviste naţionale, precum şi prin susţinerea a peste 500 de comunicări şi conferinţe la diferite sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale.
 
Centrului de Excelenţă "Polimer" (acreditat CNCSIS 07.06.2003), urmăreşte întărirea potenţialului educaţional şi de cercetare interdisciplinară fiind susţinut prin următoarele obiective specifice:
 • I. Introducerea unor programe educaţionale, orientate spre priorităţile europene, capabile să asigure resurse umane înalt calificate, apte să răspundă cerintelor societatii moderne, bazate pe cunoaştere
 • II. Dezvoltarea unor programe de cercetare interdisciplinară în domeniul materialelor multifunctionale înalt performante prin abordarea unor tematici care vizează aplicaţii în domenii de mare actualitate (hot areas): microelectronică, stocarea energiei/informaţiei, bioinginerie, medicină, farmacie, protecţia mediului etc.
 • III. Promovarea schimbului de informatii şi comunicării dintre mediile academic şi economico-social, în vederea consolidării societatii bazate pe cunoastere şi integrării României în UE
 • IV. Extinderea şi consolidarea bazei materiale a Centrului de Excelenţă "Polimeri", pentru a răspunde tuturor activităţilor de formare şi cercetare în domeniul materialelor multifuncţionale înalt performante, în vederea creşterii competitivităţii membrilor săi în accesarea programelor naţionale (CNCSIS, CEEX, PNCDI 2) şi internationale (FP7, NATO, NSF etc.), a capacităţii lor de a răspunde la solicitările mediului economic regional, naţional şi european.
 
Prin obiectivele sale Platforma se circumscrie necesităţii de a asigura:
 • pregătirea şi perfecţionarea resurselor umane prin învăţamânt şi cercetare în vederea dezvoltării unui mediu social şi economic dinamic şi competitiv
 • utilizarea eficientă a resurselor umane (cadre didactice, cercetători, doctoranzi, masteranzi, studenţi) în domeniul materialelor multifuncţionale înalt performante, cu aplicaţii în medicină, farmacie, microelectronică, stocarea de energie/ informaţii, protecţia mediului
 • creşterea performanţei ştiintifice în domeniul materialelor multifuncţionale
 • lărgirea cooperarii cu agenţi economici, instituţii şi alte organizaţii similare, guvernamentale sau non-guvernamentale, din ţară şi străinătate.

 

 • Platforma de formare şi cercetare interdisciplinară MATMIP:
  Materiale Polimerice Multifunctionale Inalt Performante pentru Medicina, Farmacie, Microelectronica, Stocare de Energie/Informatii, Protectia Mediului
  Titular Platformă : Centrul de Excelenta "Polimeri"
  Director Platformă : Acad. Prof. dr. ing. Bogdan C. Simionescu